term ID:
term ID HU:
$parentcategory_ID:0
$parentcategory_ID:

current_CAT_ID:1
current_CAT_ID_HU:1

child cat ID:121
post ID:38947
prefixed:category_1

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Pályázat Makovecz Imre életművét bemutató kiállítás megvalósítására

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Pályázat Makovecz Imre életművét bemutató kiállítás megvalósítására

A pályázat célja:

A Makovecz Imre Alapítvány nyílt ötlet-pályázatot hirdet Makovecz Imre életművének megjelenítése témájában. Az Alapítvány különösen a fiatalabb generáció meglátására kíváncsi. Arra, hogyan látja egy olyan korosztály Makovecz Imre életművét, amely nem, vagy csak alig ismerhette személyesen az alkotót, így munkásságával már csak épületein, írásain, esetleg tanítványain keresztül ismerkedhetett meg.

A kiállítás tervezett helyszíne és időpontja: Műcsarnok, 2021 ősz.

A pályázaton a részvétel díjtalan. A munkához az Alapítvány biztosítja a Műcsarnok műszaki paramétereinek leírását – kizárólag a pályázat céljára, valamint Makovecz Imre életművét tartalmazó kétkötetes könyvet, amelynek ára 15.000 Ft. Ha a Pályázó érvényes pályázati anyagot ad le Alapítványunknak, a könyv árát visszafizetjük.

A pályázatra jelentkezni lehet személyesen az Alapítvány székhelyén (1125 Budapest, Városkúti út 2.) valamint e-mail-ben (office@makovecz.hu). További információkat a budapesti 06 1 269 8690 telefonszámon lehet kérni.

A Pályázók benyújthatják saját tervüket, szinopszisukat

 • a teljes kiállítás megvalósítására
 • Makovecz Imre életmű-kiállítás tematikus koncepciójára részletesen
 • vagy egyetlen kiállító teremben létrehozandó téma megjelenítésére vonatkozó elgondolásra egyaránt.

A pályázat feltételei:

A pályázaton részt vehet minden 40. életévét be nem töltött, rokon területen szerzett végzettséggel rendelkező (építész, belsőépítész, művészettörténész, képzőművész) magánszemély.

A pályázat formai elvárásai:

 • Pályázati adatlap, amely innen letölthető.
 • A pályázati anyag szöveges ismertetése minimum 5000 karakter terjedelemben.
 • A pályázat látványtervei 4-8 db digitális kép formájában A3 méretű nyomtatáshoz 300 dpi felbontásban. (műszaki terv, látványterv, grafika, fotó, stb.)
 • 1-4 db tabló-terv részletesen kidolgozott formában, A3-as méretben.
 • A leadott pályázati anyag minden elemén kerüljön feltüntetésre a pályázó(k) jeligéje.
 • A pályázati adatlap jeligével ellátott, lezárt borítékban kerüljön leadásra.

A pályázat ütemezése:

 • A pályázat meghirdetése napján a pályázati adatlap elérhető, a pályázati anyag átvehető.
 • A pályázatok leadási határideje 2019. december 15. (A pályamunkákat a Makovecz Imre Alapítvány székhelyén lehet leadni.)
 • Eredményhirdetés: 2020. január 15.
 • Az Alapítvány az érvényes pályázatok anyagából kiállítást rendez a Makovecz Központban 2020 január 31. és február 15. között.

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályaműveket az Alapítvány Kuratóriuma, illetve a Kuratórium által felkért további szakemberekből álló Zsűri bírálja el. A Zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs. A pályázat eredményéről a Kiíró minden Pályázónak elektronikus formában is értesítést küld.

Az Alapítvány minden arra érdemes pályaművet díjazni fog. A díj összege legkevesebb 100.000, azaz százezer Forint. A díjakra fordítható keret legfeljebb 5.000.000 Forint A kiemelkedően figyelemre méltó pályaművek esetleges felhasználásáról az Alapítvány a pályázati díjon felül további felhasználási szerződést köthet a pályázóval.

További feltételek:

Érvényesen pályázhat az a Pályázó, aki vállalja a pályázati felhívásban közzétettek betartását és a pályázati felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázata (terve) harmadik személy jogát nem sértik, valamint azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiírónak a Pályázó tervére vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná.

A Kiíró felhatalmazza a Zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján bírálják el és értékeljék a pályamunkákat.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár.

Szerzői jogi nyilatkozat:

A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati anyag saját, eredeti szellemi terméke, sem annak összessége, sem egyes elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti. A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a Pályázót terheli a szerzői joggal kapcsolatos teljes körű felelősség. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag Pályázó köteles teljes körűen helytállni. A Pályázó kizárólag saját szellemi alkotásával, alkotásaival pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a kiválasztást és a felhasználási szerződés megkötését követően válik ismertté, akkor a Pályázó köteles  a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

Kiíró kötelezi magát arra, hogy a pályázat útján birtokába került pályázati műveket, terveket, szinopszist a szerző kifejezett engedélye nélkül nem hozza nyilvánosságra, nem valósítja meg vagy dolgozza át részben vagy egészben, nem teszi harmadik személyek részére hozzáférhetővé, és egyáltalán nem tanúsít semmilyen olyan magatartást, amellyel a szerző személyhez fűződő jogait vagy szerzői vagyoni jogait megsértené.

Letölthető dokumentumok:

Budapest, 2019. október 28.

Visszaugrás a navigációhoz