term ID:
term ID HU:
$parentcategory_ID:0
$parentcategory_ID:

current_CAT_ID:285
current_CAT_ID_HU:285

child cat ID:
post ID:42095
prefixed:category_285
con_8

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Általános Szerződési Feltételek

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Makovecz Imre Alapítvány . (székhelye: 1125 Budapest, Városkúti út 2.; nyilvántartási szám: 01-01-0011548; adószám: 18288205-1-43; képviseli: Makovecz Pál Mátyás kuratórium elnöke –a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza. Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat,  amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Makovecz Imre Alapítvány

A szolgáltató székhelye: 1125 Budapest, Városkúti út 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  webshop@makovecz.hu

Nyilvántartási száma: 01-01-0011548

Adószáma:  18288205-1-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):   Fővárosi Törvényszék

Telefonszám: +36 1 269 8690, +36 30 314 4879

Adatvédelmi nyilvántartási száma: bejelentési eljárás alatt a Nemzeti Adat és Információszabadság Hivatalánál

Bankszámlaszám:   11712004-22464114-00000000

Honlap: www.makovecz.hu

A szerződés nyelve:  magyar

a tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Adószám: 23495919-2-41
 • EU-s közösségi adószám: HU23495919
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www.makovecz.hu/targyak  weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) mûködtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.)Korm.r. szabályozza. A Korm.r. elérhető a következő helyen:  http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton (online és/vagy email-ben) leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben rögzítetteket.

2.4. A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek. A szerződés a teljesítéssel (az áru megvásárlásával) jön létre. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható, vagy a Weboldalon, vagy elektronikus levélben. Az áru megvásárlásával létrejött szerződés a Felek között magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéseket a Szolgáltató iktatja, és a szerződés létrejöttének évét követő ötödik év december 31-ig megőrzi.

 1. Regisztráció

3.1. A regisztráció a Weboldalon a megrendelés folyamán a „Fiók létrehozása” jelölőnégyzet bepipálásával lehetséges, miután a Fogyasztó megadta a számlázási adatait.

számlázási adatok

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Cégnév
 • Ország
 • Utca, házszám
 • Város
 • Megye
 • Irányítószám
 • Telefonszám
 • E-mail cím

A regisztráció a Szolgáltató által a Fogyasztó részéről megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található visszaigazolással válik érvényessé.

3.2. A regisztráció során megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Fogyasztó felel. A Szolgáltató nem felel a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan a Fogyasztó kártérítési igénnyel nem léphet fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Fogyasztó a jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A megadott adatok – így a hibásan megadott adatok is – bejelentkezés után bármikor módosíthatók az „Fiókadatok” menüpont alatt. Amennyiben már leadott megrendeléssel kapcsolatban kíván a Fogyasztó adatot módosítani, úgy azt elektronikus levélben teheti meg a rendelés leadását követő munkanap reggel 8:00 óráig. Az ebből adódó késedelmes teljesítésért a Szolgáltató nem felel.

3.3. A Szolgáltató garantálja, hogy a Fogyasztó által a regisztráció során megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át, azokat a vevői és rendelési adatok, szerződések nyilvántartásán, számlázáson, üzletszerzésen kívül más célra nem használja fel. Előbbiek alól kivételt képez a szállítmányozó cégnek a szállítás teljesítéséhez szükséges ügyféladatok (szállítási név, cím, értesítési telefonszám, email cím) átadása, a Fogyasztó a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztók kiszolgálásához igénybevett alvállalkozók részére a feltétlenül szükséges személyes adatok átadására, azzal a megkötéssel, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is biztosítják az adatok védelmét. A Fogyasztó a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul.

3.4. A nem aktív regisztrációkat az utolsó belépéstől számított 365 nap után Szolgáltató törli.

3.5. A Szolgáltató jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a már regisztrált Fogyasztó regisztrációját törölni.

3.6. A Webáruházba való regisztrációval a Fogyasztó hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A regisztráció során megadott adatok kezelése során a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi LXIII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerint jár el.

 1. A szerződés tárgya

4.1. A szerződés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termékek képezik. A termékek az alábbiak szerint kategorizálhatók:

 • könyvek
 • képek (grafikák merített papíron, igény szerint keretezve)
 • tárgyak (pl. naptár)

A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékről a leírtakon túl további információra van szüksége a Fogyasztónak, elektronikus levélben vagy telefonon érdeklődhet a Szolgáltatónál.

4.2. A Weboldalon szereplő képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín) eltérhetnek.

4.2. Az adott termék vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

4.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/Webáruházban való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra a Fogyasztó rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak a Fogyasztó javára térhet el a rendelés leadásakor a Webáruházban feltüntetett ártól.

Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és a Fogyasztó ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben a Fogyasztó nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.

 1. A megrendelés

5.1. A Webáruházat bárki látogathatja, megrendelést regisztrációval vagy anélkül adhat le a Fogyasztó (lásd jelen ÁSZF 3. pontja). A megrendelés a Szolgáltató által a Fogyasztó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található „Megrendelését fogadtuk” („Fogadott e-mail”) válik érvényessé.

Amennyiben a visszajelzés 48 órán belül nem érkezik meg a Fogyasztóhoz, akkor Felek bárminemû kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszûnik. Szolgáltató minden esetben e-mailt küld „Rendelés visszaigazolás” tárggyal a rendelésről, amely tartalmazza a fizetendő összeget (adóval növelt), a szállítási költséget, az esetleges kedvezmények figyelembevételével, valamint tájékoztatást ad a várható szállítás napjáról. Szolgáltató „Rendelés visszagazolás” e-mailt a várható teljesítés időpontjának figyelembevételével legkésőbb a rendelés leadását követő 5 munkanapon belül köteles megtenni. A Szolgáltató nem felel a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan a Fogyasztó kártérítési igénnyel nem léphet fel.

5.2. A Fogyasztó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3. A megrendelés pontos technikai részletei a Weboldalon a „Rendelések” menüpont alatt található „A megrendelés menete”bekezdésben olvasható.

 1. Fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató a következő fizetési módokat biztosítja a rendelést leadó Fogyasztónak:

utánvétel: fizetés készpénzben a szállítmányozó képviselőjének a megrendelt termék átvételekor;

banki átutalás: a Szolgáltató által küldött rendelés-visszaigazolásban ill. az ehhez kapcsolódó Díjbekérő-ben megadott összeget kell előre, a megrendelt termék kiszállításának megkezdése előtt, átutalni a Szolgáltató bankszámlájára (jelen ÁSZF 1. pont);

bankkártyás fizetés: OTP SimplePay rendszerén keresztül

PayPal fizetés: A fizetést a Fogyasztó PayPal fiókjába való belépéssel kezdeményezheti

A fizetési módot a Fogyasztónak kell megadnia a rendelés folyamán.

6.2. A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg a Fogyasztónak. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelmûen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.

 1. Szállítási feltételek

7.1. A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számított 10 munkanap.

7.2. Több rendelés leadása esetén lehetőség van azon rendelések egy szállításba történő összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdődött meg. A rendelések összevonását az Fogyasztó elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van-e még lehetőség a rendelések összevonására.

7.3. A kiszállítás díja az Ügyfelet terheli, kivéve azokat az eseteket, ahol ezt a Szolgáltató külön jelzi. A Webáruház megrendeléseit a GLS futárszolgálat látja el. Az GLS munkanapokon 8-17 óra között szállít a Fogyasztó által megadott címre. A szállítási költség Magyarország egész területén, a csomag súlyától függően az alábbi:

 • 0,1-0,5 kg 1350,-Ft
 • 0,6-2 kg 1500,-Ft
 • 2,1-3 kg  1600,-Ft
 • 3,1-5 kg 1800,-Ft
 • 5,1-10kg 1900,-Ft
 • 10,1-15 kg 2100,-Ft
 • 15,1-20 kg 2300,-Ft
 • 20,1-25 kg 2500,-Ft
 • 25,1-30 kg 3300,-Ft
 • 30,1-40 kg 4000,-Ft

7.4 Utánvétes fizetéssel rendelt termékek kiszállításakor az alábbi utánvét felárak kerülnek megállapításra:

 • 10.000 Ft-ig          650,-Ft
 • 20.000 Ft-ig          800,-Ft
 • 50.000 Ft-ig          1100,-Ft
 • 100.000 Ft-ig        1300,-Ft
 • 150.000 Ft-ig        2000,-Ft
 • 499.999 Ft-ig        a beszedett érték 1,4 %-a

7.5. A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját és pontos helyét.

7.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a díjmódosításra a Fogyasztó rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak a Fogyasztó javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.

7.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybevételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak a Fogyasztó javára térhet el.

7.8.   A Fogyasztó a termék személyes átvételét is választhatja a Szolgáltató székhelyén.

 1. Elállás joga, módja, következményei

8.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a értelmében a Fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát.

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Annak bizonyítása, hogy a fogyasztó elállási, illetve felmondási jogát a Korm. rendelet 22. §-ban meghatározott módon gyakorolta, a fogyasztónak kell bizonyítania.

A 8.1. pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha az 5.1 pont szerinti visszaigazolás kézhezvételére a rendelés kézhezvételének napjától számított tizenkét hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított tizennégy nap elteltéig a Fogyasztó akkor is elállhat, ha a rendelés kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított tizenkét hónapból kevesebb, mint tizennégy nap van hátra. Elállási jogát a Fogyasztó a Szolgáltatónak küldött nyilatkozattal és azzal egyidejûleg a rendelés 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő visszaküldésével gyakorolhatja.

8.2. Amennyiben a Fogyasztó gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által a rendelésért kifizetett összeget a rendelés 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül visszatéríteni. A Fogyasztó részére visszafizetendő összegből Szolgáltató jogosult az ésszerû adminisztrációs költségeket levonni, és megtartani. Az összeg visszatérítése a Fogyasztó által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8.3. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó a rendelést postai úton vagy futárszolgálattal vagy személyesen juttathatja vissza a Szolgáltatóhoz. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelés visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, a visszaküldés költségeit a Szolgáltató nem vállalja át.

Visszaküldés címe:

A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerû használatából eredő kárának megtérítését.

Szolgáltató kifejezetten felhívja Fogyasztó figyelmét, hogy Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29.§(1) bekezdés i.) pontjában meghatározottak esetén:

8.4. Az elállási jog gyakorlása estén a Fogyasztónak a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

 1. Garancia, szavatosság

9.1. Mivel a Webáruházban forgalmazott termékek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, ezért ezekre a Szolgáltató sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal.

9.2. A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét a Fogyasztónak az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Nem megfelelősség esetén a Fogyasztó megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.

9.3 Amennyiben a termék(ek) átvételét követően, de nyolc munkanapon belül derül ki, hogy a termék vagy egy része nem megfelelő minőségû, úgy a Fogyasztó kérheti a hibás termék kicserélését. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol a termékek leírásában erre a Szolgáltató figyelmeztet. A csere iránti igényét az Fogyasztónak elektronikus levélben kell jeleznie a Szolgáltató felé. Az ilyen jellegû csere a Fogyasztó számára semmilyen többletköltséggel nem jár. Kivételt képez ez alól a hibás termék visszajuttatása Szolgáltatóhoz. Ennek a költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerû használatából eredő kárának megtérítését.

 1. Igényérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés

A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1125 Budapest, Városkúti út 2.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon: 9.00-17.00
 • Telefon: +36 1 269 8690, +36 30 314 4879
 • Internet cím: www.makovecz.hu
 • E-mail: webshop@makovecz.hu

A Fogyasztó a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 10.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A panaszokat a Szolgáltató azonnal, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben.

10.2. Egyéb igényérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi igényérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére a Fogyasztónak:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mûködő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 1. Vegyes rendelkezések

11.1. A Szolgáltató által mûködtetett Weboldal és Webáruház használata során a Fogyasztó felelőssége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős.

11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani.

A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra a Fogyasztó rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak a Fogyasztó javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.

11.3. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy szerződéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsődlegesen békésen kívánnak eljárni. Békés úton nem rendezhető viták esetére a Pp. által meghatározott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Visszaugrás a navigációhoz